Specialisaties

Naast de 1,2 en 3* duikopleiding zijn er ook nog verscheidene specialisaties te volgen waarin je specifieke vaardigheden leert zoals duiken in een droogpak of het duiken naar wrakken op de noordzee. Ben je meer geinteresseerd in onderwaterfotografie of -biologie?

Hieronder is het stroomschema te zien van de opleidingen die te volgens zijn bij de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Klik voor vergroting.


Redden


Duiken is een veilige sport: in vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. Toch kan er tijdens het duiken wel eens wat mis gaan: er kunnen kleine incidenten plaatsvinden, maar ook ongevallen waarbij een grootschalige reddingsactie moet worden gecoördineerd. Wil je leren hoe je een incident of duikongeval kunt voorkomen en herkennen en welke rol je zelf in een reddingsactie kunt spelen? Overweeg dan eens om deze leerzame én leuke specialisatie te volgen! 

Leerdoelen

In de specialisatie Redden krijg je de handvatten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen. Ook leer je basale reanimatie toe te passen en het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding ben je in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren.

Brevetdoelstellingen
Na het doorlopen van de specialisatie Redden moet de cursist:
- bij de meeste ongevallen, vóór, tijdens en na het duiken, een voorlopige diagnose kunnen stellen;
- op basis van een voorlopige diagnose de noodzakelijke eerste hulp maatregelen kunnen treffen.

Ingangsniveau
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie Redden moet hij:
- lid zijn van de NOB;
- minimaal 14 jaar zijn;
- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Duikervaring
1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.


Droogpakduiken


Nederland is een land met een gematigd klimaat, iets dat voor duikers betekent dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris: naast het semi-droogpak is een droogpak dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien het droogpakduiken echter aanzienlijk verschilt van het duiken in een natpak- of semi-droogpak, heeft de NOB de specialisatie droogpakduiken ontwikkeld.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
- voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
- de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
- in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.

Ingangsniveau
1*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie 4 uur inclusief toetsing
Praktische instructie 5 duiken in een droogpak in stroomloos water van minimaal 5 meter diepte en een zicht van tenminste 1,5 meter


IJsduiken


Wanneer de winter z’n intrede doet en er ijs op onze plassen en meren komt te liggen, hoeft dat nog niet te betekenen dat duikers een winterstop moeten gaan inlassen. Integendeel! Altijd al willen deelnemen aan een ijsduik of zelf een ijsduik willen organiseren? Dan is deze specialisatie iets voor jou!

Leerdoelen

Cursisten krijgen de kennis en vaardigheden aangereikt om
- deel te nemen aan een ijsduik
- een ijsduik te organiseren.

Daarbij is de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd. Tevens leert men ervoor te zorgen dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen moeten nageleefd worden.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Cursusprogramma
Theoretische instructie:
4,5 uur theoretische instructie (inclusief toets);

Praktische instructie:
- 2 uur praktische training en instructie in het zwembad;
- 2 uur praktische training en instructie in het buitenwater;
- tenminste 1 maal als deelnemer tijdens de circuitmethode onder natuurijs;
- tenminste 1 maal als deelnemer tijdens de enkelbijtsmethode onder natuurijs;
- tenminste 1 maal als seinmeester.


Volgelaatsmasker


Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen

De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.

Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Ingangsniveau introductie
Om deel te kunnen nemen aan de introductie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Ingangsniveau specialisatie
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Oude opleiding
Voor deelname aan deze cursus zijn het 2*-duikbrevet en de specialisaties Getijdewater en Nachtduiken vereist.


Cursusprogramma introductie
- theoretische instructie  (1 uur)
- praktische instructie:
- zwembad instructie  (min. ½ uur)

Cursusprogramma specialisatie
- theoretische instructie  (1½ uur)
- praktische instructie:
- zwembad instructie  (1 uur)
- buitenwater instructie (5 duiken)


Onderwaterbiologie


Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!

Leerdoelen

Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:
- kennis opdoen over het leven onder water;
- inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
- beter leren observeren van het leven onderwater;
- inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
- door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
- door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.

Ingangsniveau
1* duikbrevet

Het cursusprogramma
Het programma omvat:
- twee maal anderhalf uur theoretische instructie;
- een toets over de theorie;
- twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten.


Digitale onderwaterfotografie


Is fotograferen je passie en denk je er wel eens over na om deze hobby ook onderwater te beoefenen? Dan is de specialisatie digitale onderwaterfotografie wellicht iets voor jou!

Leerdoelen

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Ingangsniveau

1*-duikbrevet

Cursusprogramma
De cursus bestaan uit een theorieles, een praktijkdeel in zwembad of buitenwater en een afsluitende nabespreking.


Zoeken en bergen


Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
- zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
- een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
twee duiken met zoekacties p.m.

Theoriesessie II: bergen 1 uur
Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge  1 uur
twee duiken met bergingsacties  p.m.


NITROX basis


Op veel duiklocaties zou je soms wat langer onder water willen blijven: er zijn bijvoorbeeld bijzondere vissen te zien, er ligt een groot wrak dat je wil verkennen of je wil simpelweg langer genieten van het ‘onder water zijn’. Herken je dit gevoel? Overweeg dan eens om de basis nitroxopleiding te volgen, zodat je leert duiken met nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Duiken met een verhoogd zuurstofpercentage - en daardoor een lager stikstofpercentage - geeft je de mogelijkheid om langer onder water te blijven!

Leerdoel

Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

Ingangsniveau
1* duikbrevet

Uitgangsniveau
Zowel het brevet Nitroxduiken als het brevet Gevorderd Nitroxduiken geldt als een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet. (Nitroxduiken plus Nitrox gevorderd tellen samen als één keuze specilisatie)

Kwalificatie
Het praktijkgedeelte dient onder toezicht van een gekwalificeerde NOB Nitroxinstructeur plaats te vinden. Hij tekent de gemaakte duiken in het logboek af. De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Nitroxduiken met succes heeft gevolgd, mag niet-decompressieduiken maken met de mengsels EAN32 en EAN36.  


NITROX gevorderden


Heeft het duiken met nitroxmengsels je dusdanig geboeid dat je meer wil weten dan je tijdens de basis nitroxopleiding hebt geleerd? Lees dan hieronder wat je met de specialisatie nitrox gevorderd aan kennis en ervaring kunt opdoen!

Leerdoelen

De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM-nitroxtabellen.

Ingangsniveau
- 3* duikbrevet
- Nitroxduiker
- Specialisatie decompressieduiken

Kwalificatie

De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Gevorderd Nitroxduiker met succes heeft gevolgd, mag decompressieduiken maken met EANx mengsels tussen 21 en 40% O2. Voor de volledigheid vermelden we, dat decompressieduiken alleen door duikers met minimaal het brevet 3* Duiker gemaakt mogen worden.